Algemene voorwaarden

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk order door de klant, een natuurlijk persoon of rechtpersoon die een offerte aanvaardt of bestelling plaatst, zowel lokaal in de winkel als  op afstand via email of webshop van Paliflora CommV, Tessenderlosesteenweg 75 – 3583 Paal –
BE 0890235811, verder in deze voorwaraden beschreven als “verkoper”.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en regelen de rechtsverhouding tussen partijen en zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
In geval van betwisting wordt de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken bepaald door het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Deze algemene voorwaarden worden aan de klant ter beschikking gesteld. Zij worden geacht uitdrukkelijk aanvaard te zijn bij bij plaatsen van een bestelling of het betalen van een factuur door de klant en hebben voorrang op enige andere voorwaarden van welke aard ook vanwege de klant.

De nietigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

Offertes, bestellingen en levertermijnen

De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. De verkoper is gerechtigd de prijs op de offertes op elk moment aan te passen in functie van wijzigingen in de vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur van o.a. grondstoffen, lonen, energieprijzen, brandstoffen.

Eventuele druk-, typ- of andere fouten of nalatigheden in de webshop, offertes, brochures, prijslijsten, facturen of andere documenten van de verkoper binden de verkoper niet.

Een bestelling komt tot stand door aanvaarding door de klant van de offerte hetzij door ondertekening daarvan dan wel door enig ander geschrift (bv. e-mail) of handeling waaruit zijn aanvaarding blijkt én aanvaarding van de bestelling door de verkoper.
De verkoper behoudt zich steeds het recht voor de bestelling van klant niet te aanvaarden zonder hiervoor aan klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. De verkoper is in dit geval wel verplicht tot terugbetaling van reeds betaalde sommen.

Alle levertermijnen zijn indicatief en de klant kan aan eventuele genoemde levertermijnen geen rechten ontlenen. Overschrijding van de levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Het risico van beschadiging en/of verlies van goederen berust bij de verkoper tot het moment van levering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

In geval de levering wordt uitgesteld op verzoek van de koper moet het volledige factuurbedrag onmiddellijk voldaan worden. Daarnaast kunnen stockagekosten aangerekend worden à rato 0,7 % van het factuurbedrag per periode van 30 dagen.

Betalingen en voorschotten

De betaaltermijn en de gevraagde voorschotten op de bestelbon/offerte dienen strikt te worden nageleefd door de klant.
De verkoper blijft eigenaar van de goederen zolang de factuur niet volledig voldaan is.

Voor elke niet op de vervaldag betaalde factuur rekent de verkoper de maximale wettelijke verwijlintrest op het moment van de factuurdatum aan.
Dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en na een eerste herinnering met 14 dagen reageertermijn.
Verder zal het factuurbedrag worden verhoogd na afloop van de termijn van veertien kalenderdagen met volgende forfaitaire vergoeding:

– 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

– 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

– 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Bij gebrek aan betaling van één factuur op vervaldatum, zijn alle facturen ongeacht hun vervaldatum van rechtswege opeisbaar. Bij verandering van de toestand van de klant (overlijden, faillissement, reorganisatie, ontbinding, …) worden de volledige schuldvorderingen van de verkoper meteen opeisbaar

Herroeping, aansprakelijkheid en garantie

Bij de aankoop van op afstand bestelde producten (webshop)  door een particuliere klant zijn de bepalingen van art. IV.58 e.v. WER aangaande het herroepingsrecht van toepassing.

De verkoper staat ervoor in dat de goederen op het tijdstip van de levering voldoen aan de op dat ogenblik geldende verkoopspecificaties en dat ze geschikt zijn voor het gebruik waartoe dat type van goederen gewoonlijk dient.
De verkoper is niet aansprakelijk voor enig gebrek dat te wijten is aan normale slijtage eigen aan de materialen, installatie van de goederen door derden, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden en/of ondeskundige opslag.

Bij de aankoop van producten door een particuliere klant zijn de bepalingen aangaande de verkopen zoals opgenomen in art. 1649bis e.v. (oud) B.W. van toepassing.

Toonzaal- en outletmodellen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden.

De garantietermijn wordt verminderd naar 1 jaar na leverdatum bij toonzaal- en outletmodellen.

Niettegenstaande bovenstaande zal de aansprakelijkheid van de verkoper in geen geval het totale bedrag van de overeenkomst overschrijden.

GDPR

De verkoper behandelt al de persoonsgegevens van voormalige, huidige en potentiële klanten vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Klanten kunnen hun gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en worden geïnformeerd via de privacyverklaring die terug te vinden is op de website van de verkoper.